Prof. dr hab. Zbigniew Mirek

2018-11-26

Botanik, autor ponad 400 publikacji (w tym około 150 prac naukowych) z dziedziny systematyki roślin, fitogeografii, florystyki, historii botaniki, ochrony środowiska przyrodniczego, edukacji ekologicznej i ekoetyki, ekoestetyki i ekoteologii. Dyrektor Instytutu Botaniki PAN w latach 1999-2011 i kierownik Zakładu Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych w tymże Instytucie. Badacz flory Karpat ze szczególnym uwzględnieniem Tatr i Podtatrza. Współautor i redaktor ponad 120 pozycji wydawniczych m.in. „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”, „Czerwonej Księgi Karpat Polskich”, „Atlasu Roślin Chronionych Polski”, „Monografii Tatrzańskiego Parku Narodowego”, „Przyrody Kotliny Zakopiańskiej” i wielu innych. Organizator i pierwszy kierownik Działu Wydawnictw Instytutu Botaniki PAN; członek Komitetu Botaniki PAN a w latach 2007-2011 jego przewodniczący; przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN (od 2007); członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1986), a w latach 1998-2004 jego prezes; redaktor naczelny kwartalnika „Wiadomości Botaniczne”; redaktor czasopism: „Polish Botanical Studies” (od 1990) i „Botanical Guidebooks” (od 1990); redaktor serii „Flora Polski - rośliny naczyniowe” (od 1990); redaktor serii „Biodiversity of Poland”; redaktor serii „Biodiversity of the Tatra National Park” (od 2004) oraz serii „Biological invasions in Poland”; członek Rady Redakcyjnej "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" oraz „Monographiae Botanicae”; członek Komitetu Redakcyjnego rocznika „Wierchy”; członek Redakcji „Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland”; członek redakcji "Polish Botanical Journal"; członek Komitetu Redakcyjnego „Biodiversity and Conservation”; członek Komitetu Sterującego Planta Europa (od 2001); członek Rad Naukowych: Tatrzańskiego Parku Narodowego (od 1999, a w latach 1999-2005 jej przewodniczący), Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem (od 1991), Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie; prezes Stowarzyszenia Kultura i Natura im. J. G. Pawlikowskiego (od 2008 do 2010); członek Komitetu d/s światowego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury Rzeczpospolitej Polskiej; członek założyciel Stowarzyszenia Fides et Ratio (2007); prezes Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego (od 2008); prezes Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich (2011) i redaktor serii wydawniczej jej wydawnictw. Członek Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony i jego Zarządu. Wykładowca Ochrony Przyrody na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz zagadnień z tego zakresu na Studiach podyplomowych i doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Studiów Franciszkańskich. Aktywny uczestnik „Dni Papieskich” organizowanych przez środowisko uczelni wyższych Krakowa.

Tytuł wystąpienia: Biosfera i my - pomiędzy człowiekiem sumienia a konsumentem

    Współautor i współredaktor takich m.in. opracowań jak:

- Mirek Z. 1997. W kręgu kultury i natury – geneza oraz ideowe źródła ochrony przyrody i turystyki u Jana Gwalberta Pawlikowskiego. [W: Z. Mirek, Z. Krzan (red.). Wyd TPN, Zakopane]: 31-37.
- Mirek Z. 1997. Istota turystyki czyli w kręgu kultury, natury i sacrum. [W: Mirek Z., Krzan Z. (red.). Kultura a Natura. W 100-lecie „Domu pod Jedlami” 1897-1997. Wyd TPN, Zakopane]: 85-88.
- Mirek Z. 2000. Czy przyrodę trzeba kochać?. [W: A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk. Z. Kijas, Z. Mirek (red.)., Mówić o stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Kraków]: 37-44.

- Mirek Z. 2000. Powołani do panowania. [W: A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk. Z. Kijas, Z. Mirek (red.)., Mówić o stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Kraków]: 93-97.
- Mirek Z. 2000. Duchowy wymiar relacji człowiek - przyroda. [W: B. Zemanek (red.). Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków]: 107-127.
- Mirek Z. 2000. Ekoteologia i ekoetyka – geneza, źródła, kierunki refleksji chrześcijańskiej. [W: A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk. Z. Kijas, Z. Mirek (red.)., Miedzy niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków]: 85-110.
- Mirek Z. 2001. Co to jest ekorozwój. [W: A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek (red.)., Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków]: 145-150.
- Mirek Z. 2002. Krajobraz kulturowy jako środowisko życia. [W: M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek (red.)., Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN Kraków]: 199-215.  
- Mirek Z. 2002. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. [W: M. Grzegorczyk,  J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek (red.).,  Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN Kraków]: 9-15.
- Mirek Z. 2009. Tożsamość człowieka w kontekście relacji natura – kultura – sacrum. [W: W. Pasierbek, M. Grodecka (red.). Horyzonty wychowania w czasach przemian. WSF-P Ignatianum, Wyd WAM, Kraków]. Horyzonty Wychowania 15: 447-466.
- Mirek Z. 2010. Wiara – nauka – technika czyli między niebem a ziemią. [W: Materiały seminarium „Wiara – nauka – technika”, 5.11.2009, Kraków]: 43-47.
- Mirek Z. 2012. Człowiek w ogrodzie Pana. Perspektywa ekoetyczna i ekoteologiczna. [W: J. Klimek. J. Partyka (red.). Człowiek w Ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Preszowski w Preszowie na Słowacji, Grekokatolicki Fakultet Teologiczny, Ojcowski Park Narodowy]: 77-84.
- Mirek Z. 2012. Godność człowieka w perspektywie biologii. [W: H. Grzmil-Tylutki, Z. Mirek (red.). Godność w perspektywie nauk. MTN Fides et Ratio & Pontificia Academia dell’Immacolata]: 47-56.
- Mirek Z. 2012. Ochrona przyrody Tatr – wczoraj, dziś i jutro. [W: E. Dobierzewska-Mozrzymas, A. Jezierski (red.). Przyroda, ekologia, kultura. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Generale UWr 16] Acta Univ. Wratisl. 3400: 123-157.
- Mirek Z. 2013. Życie w dialogu z wiecznością. [W: Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek (red.), Idea dialogu w myśli Jana Pawła II. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wyd. Naukowe. VII Dni Jana Pawła II]:  207-214.
- Mirek Z. 2014. Ekoetyczny, ekoteologiczny i ekoestetyczny wymiar turystyki i ochrony przyrody w kontekście myśli Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Seria „Pro Memoria”, Wyd. Wierchy COTG, Kraków (w druku).

 

Prelegenci

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 25.10.2020